BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Informacja o zakresie działalności

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Dzierżoniowie  funkcjonuje  jako  gminna  jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Dzierżoniowa. Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Podstawowym  aktem  prawnym  na  podstawie  którego  funkcjonuje  Ośrodek  jest  ustawa o pomocy  społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie realizuje ponadto liczne zadania wynikające  z  innych  aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach  rodzinnych,  ustawy  o pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  ustawy  o  dodatkach  mieszkaniowych,  ustawy o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  ustawy  o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
  6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
  8. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
  9. Inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Skrzyńska
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2021-06-18 13:34:37
Data modyfikacji: 2021-06-18 13:40:20
Liczba odsłon: 183
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
18.06.2021 13:40:20Bartłomiej Magdziarzedycja strony
18.06.2021 13:34:37Bartłomiej Magdziarzdodano stronę