BIP - OPS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.opsdzierzoniow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-01-30

 


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF, trwają prace nad konwersją  plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 


 Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP


  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • jest możliwość zwiększenia kontrastu (czarne tło i żółte litery)
  • jest możliwość zmiany wielkości tekstu na stronie
  • jest mapa strony
  • jest fokus wokół elementów nawigacyjnych
  • jest moduł wyszukujący

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-25

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-08-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: VOBACOM sp. z o.o.w Toruniu.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Bartłomiej Magdziarz
adres e-mail: b.magdziarz@opsdzierzoniow.pl  telefon: 74 632-11-29 wew.221

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Will open in new windowRzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zlokalizowany jest przy ul.Szkolnej 24.
Budynek posiada trzy kondygnacje, przy czym Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, na poziomie ulicy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu od ul.Szkolnej od poziomu chodnika są cztery szerokie schody.

Przy drugim wejściu od ul.11-Listopada znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W jednej części znajduje się platforma dla osób na wózku.

Na piętra budynku prowadzą schody, w budynku brak windy.

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

1 pochylnia.

Dostępność platform

1 platforma.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak - pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe znajdują się zarówno przy wejściu od ul.Szkolnej (około 5 miejsc) jak również przy wejściu od ul.11-Listopada (duży plac na około 20 miejsc). Miejsca parkingowe nie są wyznaczone liniami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 


 

Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 74 632-11-29

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Skrzyńska
Osoba publikująca: Bartłomiej Magdziarz
Data publikacji: 2021-06-18 14:42:30
Data modyfikacji: 2021-06-18 14:42:58
Liczba odsłon: 80
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
18.06.2021 14:42:58Bartłomiej Magdziarzedycja strony
18.06.2021 14:42:30Bartłomiej Magdziarzdodano stronę